บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2013

นรก คือ อะไร

รูปภาพ
      นรก คือ อะไร หลายท่านคงตอบว่า   นรก  คือ  โลกของคนตายที่ทำบาป หรือความชั่ว ตายแล้วตกนรก นรกจึงเป็นสถานที่ของคนชั่ว คนไม่ดี สถานที่เช่นนี้บนโลกของคนเป็นก็มี คนที่ไม่ตายก็เคย  พูดว่า "ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็น "   นรกจึงเป็นสถานที่ ที่คนอยู่แล้วไม่มีความสุข และ ไม่มีความสะดวกสบาย  ไม่มีอิสระเสรี ในด้านการดำเนินชีวิต และใช้ความคิด หรือแสดงความคิดเห็น ในทางที่ถูกที่ควร   นรกเป็นสถานที่ ที่ใช้ความรุนแรง  ความก้าวร้าว  การทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง  การถ่ายทอดลักษณะ    นิสัยที่ไม่ดี  การดำเนินชีวิตที่ผิดทำนองครองธรรม  การแย่งชิงของรักของผู้อื่น  การไม่มีความละอาย การกล่าวถ้อยคำไม่สุภาพ และ รุนแรง จนเกิดความเคยชินเป็นลักษณะนิสัยของตนยากที่จะ แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป จนไม่ฟังคำตักเตือน หรือ ชี้แนะของผู้ที่หวังดี กับตน  การใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ถาม หรือถามด้วยอารมณ์โกรธพร้อมที่จะใช้ ความรุนแรงหรือกำลังจนกว่าตนจะพอใจ  ไม่ชอบใช้เหตุผล  เป็นคนหูเบา  ไม่มีความหนักแน่น ไม่มึความมั่นคง  ไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์   เห็นแก่ตั

สวรรค์ คือ อะไร

รูปภาพ
คนส่วนใหญ่มักตอบว่า  สวรรค์ คือ เมืองฟ้า ที่อยู่ของเทวดา  หรือ  พวกชาวสวรรค์ คนทำความดีแล้ว  ตายไปเกิดในสวรรค์ สวรรค์ จึงเป็นที่อยู่ของคนดี  คนดีที่ทำดีมีเมตตากรุณา ในสังคมมนุษย์ ถึงมีชืวิตอยู่ ก็สามารถสร้างสวรรค์ขึ้นมาได้ ในสังคม  เพื่อให้สังคมเป็น  โลกที่ประกอบด้วยความสุข  มนุษย์  แปลว่า  มนุส   ผู้ประเสริฐ   คน เทวดา  แปลว่า  เทพ  เทวา  ชาวสวรรค์   ผู้ทำความดี  ผู้มีความประพฤติดีอันเป็นบุญ ประเสริฐ  แปลว่า  ดี  เลืศ   ดีที่สุด  ดีเลิศ   วิเศษ มนุษย์  คือ  ผู้ดี  ผู้เลิศ  ผู้วิเศษ สุข คือ  ความสะดวก  ความสบาย  ความสำราญ  ความสนุก  สะดวก  สบาย  น่ายินดี  เจริญ ดี  เป็นที่น่าพอใจ บุญ  คือ  ความดี  ความสุข  กุศล   บุญเขต  คือ  เนื้อนาบุญ คุณความดี ที่พึงประพฤติ และปฏิบัติ  คือ 1.  มีความกตัญญูกตเวที  ต่อ  ผู้มึพระคุณแก่ตน   และครอบครัวของตน และรู้จักตอบแทนคุณท่าน 2.  มีเมตตากรุณา 3.  มีความประพฤติที่ดีเป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูล  และเกียรติแห่งตน  สุภาพ  และมีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ  สำรวม 4.  มีสติ  และ  สติสัมปชัณญะ 5.  มีปํญญา  คือ  มีความฉลาดอันเก