บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2014

สันติสุข

รูปภาพ
      สันติสุข  เป็นสิ่งที่ ทุกชีวิตปรารถนาให้เกิดขึ้น  มีขึ้นในสังคม ความสงบสุขทั้งที่บ้าน  ที่ทำงาน  และในเมือง หรือ ประเทศ หรือ ในโลก  อันเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน  ต้องการความเป็นธรรม  ต้องการ ความรัก ความเข้าใจ   ต้องการความเมตตา  ความกรุณาจากผู้อื่น และต้องการมอบสิ่งเหล่านั้นให้ผู้อื่นด้วย       ทุกคนไม่ต้องการความป่าเถื่อน   ความโหดร้าย  ความก้าวร้าวรุนแรง  หยาบคาย  และความชั่วร้าย ทั้งหลายทั้งปวง  แต่คนจะทำอย่างไรถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ  และกำจัดในสิ่งที่ไม่ต้องการออกจาก ชีวิต หรือ สังคมได้       คนควรใช้  สติ   เหตุผล  สมอง  ดวงตา  หูให้มากขึ้น   ในการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ที่ต้องผจญ และเผชิญ  ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาใดๆเพราะมันจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย คนทุกยุคทุกสมัยมักผจญและเผชิญกับปัญหาเหมือนๆกัน  คือ  ครอบครัว   การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  โรคภัยไข้เจ็บ  ความเชื่อ   ความรัก  ความเกลียด   ความหลง   ความพยาบาท ความหยาบคาย  ความโลภ   ความหลอกลวง  ความเอารัดเอาเปรียบ  ความอิจฉาริษยา หรือ  สงคราม      สันติสุข  คือ  ความสะดวกสบาย  

ภิกขุ

รูปภาพ
  ภิกขุ หรือ ภิกษุ  และ  ภิกขุนี หรือ  ภิกษุณี หลายท่านคงรู้จัก ภิกษุ  แปลว่า  ชายผู้ขอ , พระผู้ชายฝ่ายพระพุทธศาสนา ภิกษุณี  แปลว่า  หญิงผู้ขอ , พระผู้หญิงฝ่ายพระพุทธศาสนา ภิกขุ หรือ ภิกษ์  แปลว่า  ปรารถนาแบ่งส่วน ,   ต้องการปันส่วน , ขอ ภิกษุ  หรือ ภิกษุณี  คือ  ผู้ที่ปรารถนาแบ่งส่วน  ,   ผู้ที่ต้องการปันส่วน  ,  ผู้ขอ ขอ   แปลว่า  วิงวอน ,  พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ วิงวอน  แปลว่า  อ้อนวอน ,  พร่ำร้องขอ แบ่ง  แปลว่า  ทำให้เป็นส่วนๆ   ,   ปันส่วน  ,    แยกออกเป็นส่วนๆ ส่วน  แปลว่า   สิ่งที่แบ่งออกจากของใหญ่  ,   เศษย่อย  ,   แผนกย่อย  ,   ตอน ,   สัน ,  ฝ่าย  ,   ข้าง แบ่งส่วน   แปลว่า    ทำสิ่งที่เป็นของใหญ่ให้เป็นส่วนๆ  ,   ทำให้เป็นแผนกย่อย ภิกขุ   ภิกขุนี    คือ   ผู้ที่ปรารถนาทำให้สิ่งที่เป็นของใหญ่เป็นแผนกย่อย    ,  ผู้ขอทำให้เป็นส่วนๆ ธรรม    แปลว่า    คุณความดี   , ความชอบ  ,  ความรู้จริง  ,  ความจริง ,   ความถูกต้อง  ความประพฤติ ,  หน้าที่ทางประพฤติ  ,   คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  ,  การปฏิบัติตามคำสั่งสอน ในพระพุทธศาสนา ,  ปัญญา  ,  มรรคผลนิพพาน