นรก คือ อะไร

      นรก คือ อะไร หลายท่านคงตอบว่า

  นรก  คือ  โลกของคนตายที่ทำบาป หรือความชั่ว

ตายแล้วตกนรก นรกจึงเป็นสถานที่ของคนชั่ว

คนไม่ดี สถานที่เช่นนี้บนโลกของคนเป็นก็มี

คนที่ไม่ตายก็เคย  พูดว่า "ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็น "

  นรกจึงเป็นสถานที่ ที่คนอยู่แล้วไม่มีความสุข และ

ไม่มีความสะดวกสบาย  ไม่มีอิสระเสรี ในด้านการดำเนินชีวิต และใช้ความคิด หรือแสดงความคิดเห็น

ในทางที่ถูกที่ควร

  นรกเป็นสถานที่ ที่ใช้ความรุนแรง  ความก้าวร้าว  การทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง  การถ่ายทอดลักษณะ
  
นิสัยที่ไม่ดี  การดำเนินชีวิตที่ผิดทำนองครองธรรม  การแย่งชิงของรักของผู้อื่น  การไม่มีความละอาย

การกล่าวถ้อยคำไม่สุภาพ และ รุนแรง จนเกิดความเคยชินเป็นลักษณะนิสัยของตนยากที่จะ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป จนไม่ฟังคำตักเตือน หรือ ชี้แนะของผู้ที่หวังดี

กับตน  การใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ถาม หรือถามด้วยอารมณ์โกรธพร้อมที่จะใช้

ความรุนแรงหรือกำลังจนกว่าตนจะพอใจ  ไม่ชอบใช้เหตุผล  เป็นคนหูเบา  ไม่มีความหนักแน่น

ไม่มึความมั่นคง  ไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์   เห็นแก่ตัว  เห็นแก่ได้ ตกเป็นทาสการพนัน และ สิ่ง

เสพติด  ตกเป็นทาสเงิน

   คนเป็น  สามารถเลือกสวรรค์หรือนรกได้ด้วนตนเอง   จะสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับตนว่าจะ

ทำอย่างไรให้พ้นจากนรกที่ตนมีสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ได้  ก็ต้องเริ่มที่ตนก่อนโดย การที่ตนต้อง

1.  หยุด  ที่จะทำเช่นนั้นต่อไป

2.  สงบ  อยู่เงียบๆ  เพื่อต้องการความสงบ  และสงบสติอารมณ์ 

3.  ออก  ไปจากที่ที่สับสนวุ่นวายทรมาน เพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่

4.  เลิก  ใช้นิสัยที่ไม่ดี  ที่เคยชิน ที่สร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้แก่ตนและผู้อื่น

5.  สร้าง  ลักษณะนิสัยที่ดีขึ้นที่ตนและถ่ายทอดลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้อื่น

6.  เลี้ยง  ชีพในทางที่ชอบที่ถูกที่ควร 

7.  น้ำใจ  ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

8.  ประหยัด รู้จักใช้จ่าย เก็บออมสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

9.  อยู่  ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

10.  คบ  คนที่ดีเป็นมิตร รู้ทันคน มีสายตาที่ยาวไกล

การกระทำเช่นนี้ยาก  แต่จะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  "ชนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร "

ที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือ ตน  "  ตนแลคือที่พึ่งแห่งตน "

ต้องชนะใจตนเอง  ใจที่มันผลักดันอยู่ภายในตนให้ทำ ให้คิด ให้พูด หรือชักนำไปในทางเสื่อม

ต้องสู้กับมัน และเอาชนะมันให้ได้  ชีวิตก็จะได้  "ไม่ต้องตกนรกทั้งเป็น "  ชีวิตจะได้พบความสงบสุข

เหมือนกับผู้อื่นบ้าง

คลิกอ่านที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร