บ่วงกรรม

   บ่วงกรรม   คืออะไร   คนส่วนมากมักพูดว่าไม่รู้ว่าชาติก่อนสร้างเวร

สร้างกรรมอะไร  ชาตินี้ชีวิตเหมือนติดอยู่ในบ่วงกรรม

บ่วง  คือ  เครื่องรัดรึง    บ่วงทุกข์   บ่วงมาร      เชือกทีทำเป็นห่วง

สำหรับคล้องหรือดักสัตว์

กรรม  คือ   การกระทำ     การกระทำด้วยเจตนาอันเห็นผลของการ

กระทำนั้น

พันธ   คือ    ผูก  มัด   ตรึง

เวร  คือ   ความพยาบาท   ความปองร้าย   บาป

บาป  คือ   ความชั่ว    ความเลวทราม

พยาบาท   คือ  ความปองร้าย   ปองร้ายผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น

ชาติ  คือ   การเป็นขึ้นมา

ก่อน   คือ   เก่า   แก่   นานกว่า      เดิม

ทุกข์    คือ    ความเจ็บปวด    ความยาก   ความลำบาก

ทุกข์เกิดจาก    ตัณหา   คือ ความดิ้นรน   ความแส่หา  (ตัณหาเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์)

ทุกข์เกิดจาก  กิเลส   คือ  อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ   ที่ทำให้ใจเศร้าหมอง  (  ความรู้สึกลำบาก  

ความรู้สึกเจ็บปวด)

ความดับทุกข์  คือ  การทำให้ความเจ็บปวด  ความยาก  ความลำบากหมดไป  สิ้นไป  หายไป

มาร  คือ  ผู้ฆ่าบุญ   ฆ่ากุศล     ผู้กีดกั้น   ผู้ทำลาย

ผู้ฆ่าบุญ   คือ   ผู้ทำลายความดี   ผู้ทำลายความดีงาม

ผู้ฆ่ากุศล   คือ   ผู้ทำลายสิ่งที่ดีงาม   ผู้ทำลายบุญ

ฆ่า  คือ  ทำลายเสีย    ทำให้ตาย

บ่วงกรรม  คือ   การกระทำที่เกิดจาก  กิเลส  ตัณหา  กล่าวคือ  การกระทำที่เกิดจากอารมณ์ที่เกิดขึ้น

ในใจและทำให้ใจเศร้าหมอง  ด้วยการดิ้นรน  แส่หา  เรื่องทุกข์มาให้ตน  หรือพันธนาการตน  จากการ

กระทำครั้งก่อนที่นานมาแล้ว   โดยปราศจากการไตร่ตรอง  ขาดสติ   ขาดการพิจารณาให้ดี

ให้รอบคอบ

บ่วงกรรมมี  2  ประเภท  คือ

1.  บ่วงกรรมที่เกิดจากตน  อันเกิดจากความรัก  โลภ  โกรธ  หลง   อันเป็นธรรมดาของคนทั่วไป

ถ้าใช้สติคิด   และมีสติสัมปชัญญะก็จะไม่เกิดทุกข์  อันเป็นที่เกิดของบ่วงทุกข์และบ่วงมาร

2.  บ่วงกรรมที่เกิดจากวิญญาณที่มาใช้ชีวิตในร่างกายมนุษย์ที่คนทั่วไปเข้าใจว่าวิญญาณนั้นคือตน

ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด  มักทำให้มนุษย์นั้นพ้นทุกข์จากการกระทำของวิญญาณที่มีความ

อาฆาตพยาบาท  หรือ  การกระทำของวิญญาณที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหายาก  มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรน

เพื่อให้หลุดพ้นจากบ่วงทุกข์  และบ่วงมาร  เพื่อตนจะได้มีความสุขกายสุขใจ  ไม่ต้องตกอยู่ใน

ทุกขเวทนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

กามคืออะไร