สันติสุข

      สันติสุข  เป็นสิ่งที่ ทุกชีวิตปรารถนาให้เกิดขึ้น  มีขึ้นในสังคม

ความสงบสุขทั้งที่บ้าน  ที่ทำงาน  และในเมือง หรือ ประเทศ หรือ

ในโลก  อันเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน  ต้องการความเป็นธรรม  ต้องการ

ความรัก ความเข้าใจ   ต้องการความเมตตา  ความกรุณาจากผู้อื่น

และต้องการมอบสิ่งเหล่านั้นให้ผู้อื่นด้วย

      ทุกคนไม่ต้องการความป่าเถื่อน   ความโหดร้าย  ความก้าวร้าวรุนแรง  หยาบคาย  และความชั่วร้าย

ทั้งหลายทั้งปวง  แต่คนจะทำอย่างไรถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ  และกำจัดในสิ่งที่ไม่ต้องการออกจาก

ชีวิต หรือ สังคมได้

      คนควรใช้  สติ   เหตุผล  สมอง  ดวงตา  หูให้มากขึ้น   ในการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว

ที่ต้องผจญ และเผชิญ  ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาใดๆเพราะมันจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

คนทุกยุคทุกสมัยมักผจญและเผชิญกับปัญหาเหมือนๆกัน  คือ  ครอบครัว   การเมืองการปกครอง

เศรษฐกิจ  โรคภัยไข้เจ็บ  ความเชื่อ   ความรัก  ความเกลียด   ความหลง   ความพยาบาท

ความหยาบคาย  ความโลภ   ความหลอกลวง  ความเอารัดเอาเปรียบ  ความอิจฉาริษยา หรือ  สงคราม

     สันติสุข  คือ  ความสะดวกสบาย   ความสงบ  ความปราศจากสิ่งรบกวน  ความมีอิสระในชีวิต

และทรัพย์สินที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีวิตและครอบครัวและสืบทอดไปสู่ลูกหลานได้ทำมาหากินสืบไป

     เมตตาธรรมค้ำจุนโลก    ความสงบสันติสุขก็จะอยู่กับทุกสรรพชีวิต

ความเบียดเบียน  แก่งแย่งเกิดจากความอยากได้  ที่ไม่ถูกทำนองครองธรรม  การถูกตามใจ

ที่ไม่ถูกทาง หรือ  ปมด้อยที่ตนมีและต้องการเอาชนะที่ไม่ถูกทาง     

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร