การวางตัวในการสมาคม

   การวางตัวเป็นความประพฤติที่สำคัญยิ่งของบุคคล

ทุกคนในการสมาคมกับบุคคลอื่น

   หลักในการวางตัวมีดังนี้  คือ

1.ท่วงที่   คือท่าทางที่แสดงออกมานั้น ต้องไม่เกินฐานะ

และความรู้  ไม่อวดอ้างตน   ไม่อวดอ้างอำนาจ

ไม่เย่อหยิ่งจองหอง  ไม่ทำตัวให้วิเศษกว่าผู้อื่น   ไม่เหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่า   ไม่ถือตัว

 2.กิริยา   คือ  การแสดงอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย  เช่น   การยืน  เดิน  นั่ง  นอน

ต้องไม่หยาบคาย  กระด้างกระเดื่อง   การพูดจา  ดวงตาที่มองผู้อื่น ต้องสุภาพ  งดงาม  ต้อง

รู้จักที่ต่ำที่สูง  ไม่กระดิกเท้า  หรือเหยียดเท้าในเวลาสนทนากับผู้ใหญ่

3.วาจา คือ  คำพูดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต้องไพเราะ  สุภาพนุ่มนวล  มีหางเสียง  ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่น

ต้องเป็นบุคลลที่เชื่อถือได้   ไม่ล้อเลียนผู้อื่น  ไม่ควรถามเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น  การเรียกขานผู้อื่น

ควรเป็นถ้อยคำสุภาพ    การชมเชยผู้อื่นไม่ควรชมเชยมากเกินไป  หรือเกินจริง   ไม่ควรวิจารณ์ผู้อื่น

ไม่ควรใจน้อยกับคำพูดที่มากระทบ   ควรอดทนและหนักแน่น

4.การแต่งกาย  ต้องเรียบร้อยสุภาพ

5.การแนะนำบุคคลให้รูจักกันในการสมาคม  มีดังนี้

  5.1  การแนะนำคนต่างวัย    ต้องนำคนที่มีอายุน้อยไปแนะนำต่อคนที่มีอายุมากกว่าหรืออาวุโสกว่า

ผู้น้อยต้องทำความเคารพก่อน  ผู้ใหญ่ต้องรับความเคารพ ด้วยการยิ้มแย้มทักทาย  เพื่อแสดงว่า

ยินดีที่รู้จักกัน

  5.2  การแนะนำผู้ชายให้รู้จักกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า  ผู้หญิงแสดงความเคารพก่อน แล้ว

ผูัชายแสดงความเคารพตอบ

  5.3  การแนะนำผู้ชายให้รู้จักกับผู้หญิงที่มีอายุเท่ากัน  ผู้หญิงกล่าวสวัสดีก่อน  แล้วผู้ชายกล่าว

สวัสดีตอบ  หรือ  แสดงความเคารพก่อน  แล้วผู้ชายแสดงความเคารพตอบ

  5.4 การแนะนำผู้ชายให้รู้กับผู้ชายด้วยกัน ที่มีอายุเท่ากัน  หรือ  รุ่นเดียวกัน ให้ทั้งสองคน

ก้มศีรษะคำนับกัน   หรือ  ยกมือไหว้กัน   แต่ถ้าทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทของผู้ที่แนะนำ  ทั้งสองคนก็

ควรจับมือกัน

 5.6 การแนะนำคนที่รู้จักดีไม่เท่ากัน  ต้องแนะนำคนที่รู้จักไม่ค่อยดีต่อคนที่รู้จักดีเสมอ

6. คำพูดในการแนะนำ   ควรเป็นคำพูดที่อ่อนโยนและสั้นๆ   การออกชื่อบุคคลเมื่อทำการแนะนำ

นั้น  ควรบอกทั้งชื่อและนามสกุลให้ชัดถ้อยชัดคำ    ถ้าฟังไม่ชัดเพราะ  ไม่ได้ยิน หรือไม่สนใจฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดจะถามได้ต่อเมื่อผู้แนะนำกลับแล้ว  ด้วยคำพูดที่สุภาพ  ว่า   ขอโทษครับ  หรือ  ขอโทษคะ

เมื่อกี้ ผม   หรือ  ฉัน  หรือ  ดิฉัน  ได้ยินชื่อของคุณไม่ชัด  ครับ  หรือ  ค่ะ

เมื่อผู้แนะนำพูดแนะนำแล้ว   ควรทำความเคารพซึ่งกันและกัน  ตามควรแก่วัยและเพศ   ถ้าเป็น

บุคคลที่เท่าเทียมกันต่างคนต่างไหว้กัน    หรือจับมือกัน  หรือถ้าสวมหมวกเพียงแค่เปิดหมวกก็ได้

คลิกอ่านที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร