บวชคืออะไร

  บวช  คืออะไร  หลายท่านคงจะทราบ  และคงเข้าใจ

บวช  คือ   การถือเพศอย่างพระ   หรือ นักพรต

พระ  คือ  ผู้ประเสริฐ   ผู้ที่เคารพนับถือ   ผู้ถือบวช

พรต   คือ   การสมาทาน    การจำศีล    การปฏิบัติ

มารยาท   เขตแห่งความประพฤติ   กฏ   กิจวัต  

ชนบธรรมเนียม   ประเพณี

นักพรต   คือ  ผู้สมาทาน    ผู้จำศีล  ผู้มีมารยาท  ผู้ปฏิบัติตามฃนบธรรมเนียม  ประเพณี

ศีล   คือ   จรรยาดี   ความประพฤติดี

ถือ   คือ   รักษา  ประพฤติ  เชื่อ  นับถือ  บูชา

ถือศีล  คือ  ผู้รักษาความประพฤติดี     ผู้รักษาจรรยาดี    ผู้มีความประพฤติที่ดี

ธรรม   คือ   คุณความดี   ความเป็นธรรม  ความยุติธรรม

ศีลธรรม  คือ   ผู้รักษาคุณความดี    ผู้นับถือคุณความดี

นักบวช  คือ   ผู้ถือศีล     ผู้รักษาความประพฤติที่ดี   ผู้รักษาจรรยาดี

ผู้ถือบวช   คือ    ผู้จำศีล   ผู้สมาทาน   ผู้มีมารยาท   ผู้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี

บุญ   คือ   ความดี   ความสุข   กุศล

บำเพ็ญบุญ   คือ   ประพฤติความดี   ทำให้มีความสุขขึ้น   ทำให้เกิดกุศลขึ้น    ทำความดีให้เกิดขึ้น

ทาน  คือ   การให้    ต้านไว้   กั้นไว้   ปะทะไว้

สมาทาน   คือ   การถือเอา รับเอามาเป็นข้อปฏิบัติ

บาป   คือ  ความชั่ว   ความลำบาก

สันดาน   คือ   อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด  เชื้อสาย   การสืบเชื้อสาย   การสืบต่อเนื่องกันเรื่อยไป

กรรม   คือ   การกระทำ     การกระทำด้วยเจตนาอันเห็นผลของการกระทำนั้น

เวร  คือ   ความพยาบาท  ความปองร้าย   บาป

กรรมเวร   หรือ  เวรกรรม   คือ   การกระทำที่มีความพยาบาท   การกระทำที่มีการปองร้าย

การกระทำบาป

ศีลวัต    คือ  มีศีล

ผู้มีศีลวัต   คือ   ผู้มีจรรยาดี     ผู้มีความประพฤติที่ดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร