บทสวดมนต์

ในบางครั้งท่านอาจหาบทสวดมนต์  เพื่อต้องการสวดมนต์

ให้เกิดความสงบขึ้นในจิตใจของท่าน

               บทสวดมนต์บูชาพระรัตนไตร

  นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

  อะระหังสัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวะ

พุทธัง  ภะคะวันตัง    อะภิวาเทมิ

สะหวากขาโต  ภะคะวะตา   ธัมโม

ธัมมัง  นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

สังฆัง  นะมามิ

               บทสวดบูชาพระพุทธคุณ

  อิติปิโส  ภควา  อะระหัง  สัมมา  สัมพุโธ   วิชชา  จรณะ  สัมปันโน  สุคโต  โลกวิทู  อะนุตตะโร

ปุริสะธัมมะ สารถิ  สัตถา เทวะมนุสานัง พุทโธภะคะวาติ

               บทสวดบูชาพระธรรมคุณ

  สะหวากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม   สันทิฏฐิโก   อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง

เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ

               บทสวดบูชาพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง   จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ ปุริสะ  บุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกรณีโย  อะนุตตะรัง   ปูญญักเขตตัง  โลกัสสาติ

               บทสวดบูชาพระคุณบิดามารดา

  อะนันตะคุณะ  สัมปันนา  ชะเนตติ  ชะนะกา  อุโภไมหัง  มาตาปิตูนังวะ  ปาเท

วันทามิ  สาทะรัง

               บทสวดบูชาคุณครูอาจารย์  

ปาเจราจะริยา  โหนติ  คุณุตตะรานุสาสะกา   ปัญญาวุฑฒิกะเรเตเต  ทินโนวาเท  นะมามิหัง

               บทสวดแผ่เมตตา

  สัพเพสัตตา      สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย   ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้พยาบาท  เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ      จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีความทุกข์กาย  ทุกข์ใจเลย

สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้น  เทอญ

คลิกอ่านที่นี่

คลิกอ่านที่นี่
                         

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร