บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ

ในบางครั้งท่านอาจต้องการบทสวดมนต์  และ บทสวด-

ทำนองสรภัญญะ  ท่านสามารถหาได้ที่นี่

         บทสวดพระพุทธคุณ

  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมา  สัมพุทโธ  วิชชา  จรณะ

สัมปันโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตตะโร  ปุริสธัมมสารถิ  สัตถา

เทวะมนุสานัง  พุทโธ  ภควาติ

        บทสวดทำนองสรภัญญะ บูชาพระพุทธคุณ

                                           องค์ใดพระสัมพุทธ  

                                           สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกสศมาร                        บ  มิหม่น  มิหมองมัว

 หนึ่งนัยพระทัยท่าน                  ก็ เบินบาน  คือ  ดอกบัว

ราคี บ  พันพัว                          สุวคนธ กำจร

 องค์ใดประกอบด้วย                  พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร                     มละโอฆกันดาร

 ชี้ทางบรรเทาทุกข์                   และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน                     อันพ้นโศกวิโยคภัย

 พร้อมเบญจ พิธจัก-                  ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                    ก็เจนจบประจักษ์จริง

 กำจัดน้ำใจหยาบ                     สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง                     มละบาปบำเพ็ญบุญ

 ข้าฯขอประณตน้อม                  ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ-                        ญ ภาพนั้นนิรันดร

                                                 (  กราบ   )

         บทสวดพระธรรมคุณ   

  สะหวากขาโต  ภะคะวะตา   ธัมโม   สันทิฏฐิโก    อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก   โอปะนะยิโก

ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ   วิญญหีติ

         บทสวดทำนองสรภัญญะ   บูชาพระธรรมคุณ

                                            ธรรมะคือคุณากร

                                            ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล        

  แห่งองค์พระศาสดาจารย์           ส่องสัตว์สันดาน  

สว่างกระจ่างใจมล                

  ธรรมใดนับโดยมรรคผล              เป็นแปดพึงยล  

และเก้ากับทั้งนฤพาน        

  สมญาโลกอุดรพิสดาร                อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส  

   อีกธรรมต้นทางครรไล               นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

   คือ ทางดำเนินดุจคลอง             ให้ล่วงลุปอง  

ยังโลกอุดรโดยตรง

   ข้า ฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์           นบธรรมจำนง

ด้วยจิต  และ  กายวาจา

                                              (  กราบ   )

         บทสวดพระสังฆคุณ   

   สุปฏิปันโน  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ  

อุชุปฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ

ญายะปฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

สามีจิปฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะบุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกรณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ

         บทสวดทำนองสรภัญญะ    บูชาพระสังฆคุณ

                                             สงฆ์ใด สาวกศาสดา

                                             รับปฏิบัติมา

แด่องค์สมเด็จภควันต์

  เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-             ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

  โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร              ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

  เหินห่างทางข้าศึกปอง               บ  มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

  เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-                 ศาล แด่ โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล            

  สมญาเอารสทศพล                     มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

  ข้า ฯ ขอนบหมู่พระศรา-              พกทรงคุณา-

นุ คุณประดุจรำพัน  

  ด้วยเดชบุญข้าฯอภิวันท์               พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย

  จงช่วยขจัดโพยภัย                     อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ

                                                (  กราบ   )

คลิกอ่านที่นี่   

คลิกอ่านที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร