ดับขันธปรินิพพาน

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพาน

ดับ  คือ   มอด  สูญ  หาย   ระงับ  หมดไป  สิ้นไป   

ทำให้หมดไป

ขันธ์  คือ  ส่วนหนึ่งของนามที่แยกออกเป็น  5  กอง  คือ

1.  รูป  คือ  ร่างกาย  ความงาม

2.  เวทนา  คือ  ความรู้สึกสุขทุกข์  เจ็บปวด  ทรมาน

3.  สัญญา  คือ  ความตกลง  ความเข้าใจ  ความรู้สึก

4. สังขาร  คือ  ร่างกาย  จิตใจ  อาการของกายวาจาใจ

5.  วิญญาณ  คือ  ความรู้สึกทั่วไป    อารมณ์

นิพพาน  คือ  ความดับกิเลสและกองทุกข์    การออกจากกิเลสและกองทุกข์

การดับกิเลสมี  2  อย่าง  คือ

  1.  การดับกิเลสที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่

  2.  การดับกิเลสที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่

ปริ  คือ  รอบ   กำหนด

ปรินิพพาน  คือ   การดับรอบ   การดับสนิท  การดับโดยไม่เหลือ      ตาย     เรียกอาการ

สวรรคตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า " ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน  "

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร