การเรียกลำดับชนชั้นในวงศ์วาน

ในแต่ละวงศ์ตระกูลจะมีทั้งตระกูลฝั่งบิดาและฝั่งมารดา

รวมเรียกว่าวงศ์วาน   ( ผู้สืบสายโลหิตเดียวกัน  )

พ่อ  คือ  บิดาผู้ให้กำเนิด   และเป็นลูกเขยของตากับยาย

แม่  คือ  มารดาผู้ให้กำเนิด   และเป็นลูกสะใภ้ของปู่กับย่า 

ลูก  คือ  ทายาท( บุตร )ที่บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิด

พี่  คือ  ผู้ที่เกิดก่อนตน  และเป็นลูกของพ่อกับแม่  หรือเป็นลูกของพ่อ

หรือเป็นลูกของแม่  หรือเป็นลูกของพี่ของพ่อ  หรือเป็นลูกของพี่ของแม่

( ลูกพี่ )

น้อง  คือ  ผู้ที่เกิดหลังตน   และเป็นลูกของพ่อกับแม่  หรือเป็นลูกของพ่อ  หรือเป็นลูกของแม่

หรือเป็นลูกของน้องพ่อ  หรือเป็นลูกของน้องแม่  (  ลูกน้อง )

ตน  คือ  ตัวของเราเอง   ผู้เป็นลูกของพ่อของแม่

ในแต่ละวงศ์ตระกูลจะประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  คือ

1.  ในวงศ์ตระกูลของฝั่งบิดามีดังนี้   คือ

  1.1  วงศ์ตระกูลฝั่งปู่ทวดหลา( หลา ) สมมุติว่าตระกูล" ฉลาดยิ่ง  น้ำทิพย์ " ซึ่ง ประกอบด้วย

     1. ปู่ทวดหลา (หลา )   คือ  บิดาของปู่ทวด   หรือ พี่ชายและน้องชายของปู๋ทวดหลากับของ

ย่าทวดหลา   รวมทั้ง   ลูกพี่ลูกน้องผู้ชายของปู่ทวดหลากับย่าทวดหลาด้วย 

    2.  ย่าทวดหลา ( หลา ) คือ  มารดาของปู่ทวด  หรือพี่สาวและน้องสาวของย่าทวดหลากับ 

ปู่ทวดหลา  รวมทั้ง  ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงของย่าทวดหลากับปู่ทวดหลาด้วย

ในวงศ์ตระกูล " ฉลาดยิ่ง น้ำทิพย์"ของปู่ทวดหลา กับ วงศ์ตระกูลของย่าทวดหลา  สมมุติว่าตระกูล

" ปัญญาเลิศ  สายธาร  "  วงศ์ของย่าทวดหลากับวงศ์ของปู่ทวดหลา  คือ " สายธาร  น้ำทิพย์ "ใช้

สกุลร่วมกันและได้ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาสู่ผู้สืบสายโลหิต ในวงศ์ สายธาร น้ำทิพย์  ดังนี้

      2.1  ปู่ทวด ( ทวด )  คือ  ลูกชายของปู่ทวดหลาและย่าทวดหลา   รวมทั้งพี่ชายหรือน้องชายของ    
ปู่ทวดกับย่าทวด ( ตระกูล สายธาร น้ำทิพย์ )  และ  ลูกพี่ลูกน้องผู้ชายของปู่ทวดกับย่าทวดด้วย     

      2.2  ย่าทวด ( ทวด )  คือ  ลูกสาวของปู่ทวดหลากับย่าทวดหลา  รวมทั้งพี่สาวน้องสาว

ของย่าทวด(  ตระกูล สายธาร น้ำทิพย์ )  และลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงของย่าทวดกับปู่ทวด 
 
ในกรณีที่ปู่ทวดหลา (หลา )กับย่าทวดหลา ( หลา ) มีลูกชายและลูกสาว  ลูกของปู่ทวดหลากับ

ย่าทวดหลาเราเรียกว่า  ปู่ทวด ย่าทวด ( ทวด ) เช่นกัน

และถ้าปู่ทวดหรือย่าทวดได้แต่งงาน   ภรรยาหรือสามีของปู่ทวดหรือย่าทวดแล้วแต่กรณี    เราก็เรียก

สามีหรือภรรยาของท่านว่า  "  ปู่ทวดเขย  หรือ  ย่าทวดสะใภ้ "   

   3.  ปู่ทวด  คือ  บิดาของปู่  หรือ  พี่น้องชายของปู่ทวด  หรือพี่ชายน้องชายของย่าทวด( ภรรยา

ของปู่ทวด )  รวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของปู่ทวดกับย่าทวดด้วย

    4.  ย่าทวด  คือ  มารดาของปู่  หรือ  พี่น้องสาวของย่าทวดกับปู่ทวด  หรือลูกพี่ลูกน้องผู้หญิง

ของย่าทวดกับปู่ทวด  ในกรณีที่ย่าทวดผู้เป็นลูกสะใภ้ของปู่ทวดหลากับย่าทวดหลาและเป็นภรรยา

ของปู่ทวด   ย่าทวดย่อมมีวงศ์ตระกูลของตน ( สมมุติ ตระกูล พฤกษา  ไสวกุล )ก่อนสมรสกับปู่ทวด

ในวงศ์ตระกูลของปู่ทวด" สายธาร น้ำทิพย์ " และ ย่าทวดกับปู่ทวดใช้สกุลร่วมกันเป็น  

" ไสวกุุล น้ำทิพย์ "   สืบทอดอสู่ผู้สืบสายโลหิต  และได้ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสู่ลูก  คือ

      4.1  ปู่  คือ  ลูกของปู่ทวดกับย่าทวด  รวมทั้งพี่น้องชายของปู่กับย่า ( ตระกูล ไสวกุล น้ำทิพย์ )

และลูกพี่ลูกน้องชายของปู่กับย่า

      4.2 ย่า  คือ  ลูกของปู่ทวดกับย่าทวด  รวมทั้ง พี่สาวน้องสาวของปู่กับย่า ตระกูล

" ไสวกุล น้ำทิพย์ "  และ ลูกพี่ลูกน้องของปู่กับย่า  

ในกรณีนี้ปู่กับย่าเป็นลูกของ ปู่ทวด( ทวด )กับย่าทวด( ทวด )เป็นผู้สืบตระกูล" ไสวกุล น้ำทิพย์ "

และเป็นผู้สืบสายโลหิตผู้ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบิดามารดาคือปู่ทวดและย่าทวด

เมื่อลูกของทวด( ปู่ ตระกูล ไสวกุล น้ำทิพย์  และ ย่า ตระกูล ไสวกุล น้ำทิพย์ )  แต่งงาน ภรรยา  หรือ

สามีของลูกทวดตระกูล" ไสวกุล น้ำทิพย์ "  เราเรียกว่า  ย่าสะใภ้ และ ปู่เขย

    5.  ปู่ ( ตระกูล ไสวกุล น้ำทิพย์ )  คือ  บิดาของพ่อ  และเป็นบิดาของพี่ชายพี่สาว  และเป็นบิดา

ของน้องชายน้องสาวของพ่อด้วย

   6.  ย่า ( สมมุติว่า  ตระกูล  ไททิว สายรุ้ง ) คือ  มารดาของพ่อ  และเป็นมารดาของพี่ชายพี่สาว และ

เป็นมารดาของน้องชายน้องสาวของพ่อด้วย 

ปู่กับย่าใช้สกุลร่วมกัน  คือ  สายรุ้ง น้ำทิพย์  ซึ่งลูกของปู่ย่า  ได้แก่  พ่อ  ลุง  ป้า  อา  เป็นผู้สืบตระกูล

" สายรุ้ง น้ำทิพย์ "  และเป็นผู้สืบสายโลหิตที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากปู่กับย่า

  7. ลุง  คือ  พี่ชายของพ่อ( สกุล สายรุ้ง น้ำทิพย์ )   หรือ   พี่ชายของแม่  ( สกุล ไททิว สายรุ้ง )

หรือลูกชายลุงของพ่อ  และ ลูกชายลุงของแม่ ( พี่ชายของพ่อ  ของแม่ )  หรือ  ลูกชายป้าของพ่อ

และลูกชายป้าของแม่  (  พี่ชายของพ่อ  ของแม่  )   

 8.  ป้า  คือ  พี่สาวของพ่อ (  สกุล  สายรุ้ง น้ำทิพย์ )  หรือ พี่สาวของแม่  (  สกุล  ไททิว สายรุ้ง )

หรือ  ลูกสาวลุงของพ่อ  และลูกสาวลุงของแม่  ( พี่สาวของพ่อ  ของแม่ ) หรือ ลูกสาวป้าของพ่อ

และลูกสาวป้าของแม่ (  พี่สาวของพ่อ  ของแม่  )

  9.  อา  คือ  น้องชาย หรือน้องสาวของพ่อ ( สกุล สายรุ้ง น้ำทิพย์ )  หรือ  ลูกชายและลูกสาวอาหรือ

น้าของพ่อ

  10. น้า  คือ  น้องชาย  หรือ  น้องสาว ของแม่  ( สกุลไททิว สายรุ้ง )  หรือ  ลูกชายและลูกสาวของ

อาหรือน้าของแม่

คลิกอ่านที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร