บทแผ่เมตตาและบทแผ่ส่วนกุศล

บทแผ่เมตตา เป็นการสวดมนต์แผ่เมตตา

ให้แก่ตนและผู้อื่น  ในการแผ่เมตตานี้แบ่งได้  3  อย่าง

         บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  อภิะปูชะยามิ

อิมินา  สักกาเรนะ   ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ

อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ

        บทกราบพระรัตนตรัย

  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ    (  กราบ  )

  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

ธัมมัง  นะมัสสามิ   (  กราบ  )

  สุปฏิปันโน  ภะคะวะตา  ธัมโม

สังฆัง  นะมามิ   (  กราบ  )

        บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า

  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

        บทสวดไตรสรณะคมน์

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

         บทสวดบูชาพระพุทธคุณ

  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ สัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู

อะนุตตะโร  ปุริสะธัมมะ สาระถิ  สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ  ภะคะวาติ

         บทสวดบูชาพระธรรมคุณ

  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง

เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ

          บทสวดบูชาพระสังฆคุณ

  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ

สามิจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ยะทิตัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลี  กะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปูญญักเขตตัง

โลกัสสาติ

            บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

  วันทามิ  พุทธัง  สัพพะ  เมโทสัง  ขะมะถะเม  ภันเต

วันทามิ  ธัมมัง  สัพพะ  เมโทสัง  ขะมะถะเม   ภันเต

วันทามิ  สังฆัง  สัพพะ  เมโทสัง  ขะมะถะเม  ภันเต  

บทสวดแผ่เมตตาแบ่งได้  3  อย่าง  คือ

1.  บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง  สุขิโต  โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

นิททุกโข  โหมิ  ปราศจากความทุกข์

อะเวโร  โหมิ  ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ  โหมิ  ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ  โหมิ   ปราศจากความทุกข์ 

สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรามิ   มีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด

2.  บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

  สัพเพสัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา  โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้เบียดเบียน  ซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา  โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด   อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

สุขี  อัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

3.  บทแผ่ส่วนกุศล

  อิทัง เม  มาตาปิตูนัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  มาตาปิตะโร  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดา

ของข้าพเจ้า  ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิทัง เม ญาตีนัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  ญาตะโย   ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของ

ข้าพเจ้า  ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิทัง  เม  คุรูปัชฌายาจริยานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  คุรูปัชฌายาจริยา  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์   ของข้าพเจ้ามีความสุข

  อิมทัง    สัพพะเทวะตานัง  โหตุ   สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  เทวา  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่

เทวดาทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง    สัพพะเปตานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  เปตา  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้ง

หลายทั้งปวง  ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง  สัพพะเวรีนัง  โหคุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  เวรี  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวร

ทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

  อิทัง  สัพพะสัตตานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  สัตตา  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์

ทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

                       คำอธิษฐานอโหสิกรรม

  ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม  กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด  ในชาติใดๆก็ตาม  ขอให้เจ้ากรรมนายเวร

จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า  อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย

  แม้แต่กรรมที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม  ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น  ยกถวายพระพุทธเจ้า

เป็นอภัยทาน  เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป

  ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้  ขอให้ข้าพเจ้า  ครอบครัว  บุตรหลาน  ตลอดจนวงศาคณาญาติ

และผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้า  มีความสุข  ความเจริญ  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และที่ชอบด้วยเทอญฯ

                บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

  ข้าพเจ้าขออุทิศการเจริญภาวนานี้  ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า   ที่ข้าพเจ้าได้

เคยล่วงเกินท่านไว้  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ในภพใด หรือ ภูมิใดก็ตาม  ขอให้ท่าน

ได้รับผลบุญนี้   แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญ  นี้ด้วยเทอญ.

คลิกอ่านที่นี่  

คลิกอ่านที่นี่ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร