มารคืออะไร

มาร  คือ   ผู้ฆ่าบุญ  ฆ่ากุศล     ผู้กีดกั้น     ผู้ทำลาย  

ฆ่า   คือ   ทำให้ตาย    ทำลายเสีย  

บุญ   คือ   ความดี   กุศล  คุณเครื่องชำระสันดาน

กุศล   คือ  สิ่งที่ดี   สิ่งที่ชอบ   บุญ   ถูกต้อง   สมควร  

เหมาะ   งาม   สบาย   ไม่มีโรค  เรียบร้อยดี   มั้งคั่ง

รอบรู้  ชำนิชำนาญ   คล่องแคล่ว  ฉลาด    

กั้น   คือ  ขวางไว้  บัง  ปิด   ห้าม

กีด  คือ  ขวาง  เกะกะ  กั้น

กีดกั้น   คือ   ขัดขวาง

ทำลาย  คือ  รื้อ   ทลาย  พัง  ทำให้ฉิบหาย   ทำให้หมดสิ้นไป  

มาร  คือ  ผู้ที่ทำลายความดี  หรือ  ผู้ที่ทำลายเครื่องชำระสันดาน ขัดขวางมิให้ ประพฤติ  ปฏิบัติตน

ไปในทางที่ดีงาม   ไปในทางที่ฉลาด  รอบรู้   ชำนิชำนาญ    ไปในทางที่ถูกต้อง  ที่เหมาะ    

ที่ควร  ที่ชอบ  ที่ดี
  
วิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะมาร  ก็คือ

1.  ต้องมีสติ  คือ   มีความรู้สึกตัว   มีความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี

2.  ต้องมีสติสัมปชัญญะ  คือ  มีความระลึกได้และความรู้ตัว ว่ากำลังกระทำสิ่งใดอยู่่

3.  ต้องมีวิริยะ  คือ  มีความเพียร  มีความพยายาม

4.  ต้องมีมานะ   คือ  มีความพยายาม ในการปฏิบัติ  การงาน  หรือ   ศึกษาเล่าเรียน    เพื่อความสำเร็จ

ของชีวิต

5.  ต้องมีหิริ  คือ  ต้องมีความละอายใจ    และ  มีความละอายต่อความประพฤติชั่ว

6.  ต้องมีโอตัปปะ  คือ  มีความกลัวที่จะทำบาป( ความชั่ว )

7.  ต้องมีเมตตา  คือ  มีความปราถนาให้ผู้อื่นมีความสุข

8.  ต้องมีความกรุณา  คือ  มีความปราถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

9.  ต้องมีกตัญญุตา   คือ  มีความกตัญญู   ความรู้จักอุปการะท่านที่ท่านเคยทำาให้แก่ตน

10.  ต้องมีความโอบเอื้อ  คือ  มีความเอื้อเฟิ้อ   ความเกื้อหนุน

11.  ต้องมีเอื้อเฟื้อ  คือ  มีความอุดหนุน   เจือจาน

12.  ต้องมีความเกื้อหนุน  คือ  การช่วยเหลือ

13.  ต้องมีความเกื้อกูล  คือ  การอุดหนุน   การช่วยเหลือ

14.  ต้องมีความเจือจาน  คือ  มีการอุดหนุน  การเผื่อแผ่    แบ่งปัน

15.  ต้องมีความสุภาพ   คือ  ความเรียบร้อย   อ่อนโยน    มีความประพฤติที่ดี   กริยามารยาทที่ดี

16.  ต้องมีความสำรวม  คือ  มีการระมัดระวังตนในความประพฤติ และปฏิบัติตน

17.  ต้องมีสัมมาคารวะ  คือ  มีความเคารพดี  ความนับถือดี

18.  ต้องรู้จักกาลเทศะ   คือ  รู้จักสถานที่และเวลา

19.  ต้องรู้จักสันโดษ   คือ  พอใจในสิ่งที่มีอยู่

20.  ต้องมีขันติ  คือ   มีความอดทนต่ออารมณ์อันเป็นเหตุให้เสียประโยชน์

21.  ต้องมีปัญญา  คือ  มีความรอบรู้   ความรู้ทั่ว   ความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนและคิด

22.  ต้องมีปฏิภาณ  คือ   มีไหวพริบดีเข้าใจได้ในทันทีที่เกิดมีเหตุฉุกเฉิน  หรือ  ตอบโต้ได้ทันท่วงที

23.  ต้องมีพละ  คือ  มีกำลัง  มีแรง   มีร่างกายที่มีสุขภาพดีแข็งแรง

24.  ต้องมีเกียรติ  คือ  มีความดี  ความเจริญ

25.  ต้องมีความรัก  คือ  มีความผูกพันธ์  ความเมตตากรุณา

26.  ต้องมีความสุข  คือ  ความสะดวก  สบาย  ความสนุก    น่ายินดีเป็นที่น่าพอใจ   มีความเจริญดี

สะบายกายสบายใจ

27.  ต้องมีเกียรติยศ  คือ  มีคุณงามความดี

28.  ต้องมีความเอ็นดู   คือ  มีความสงสาร  มีเมตตาปรานี   มีใจรัก

29.  ต้องคบคนดีเป็นมิตร  คือ  มีเพื่อนที่ดีแนะนำสิ่งที่ดีให้    ช่วยเหลือกันในยามยาก  

30.  ต้องมีคู่ชีวิตที่ดี  คือ   เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรักและเกรงใจกัน  ให้เกียรติและถนอมน้ำใจซึ่งกันและ

กัน   ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

31.  ต้องเป็นพ่อแม่ที่ดี   คือ  เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นเด็กดี   ให้ความรัก  ความรักเมตตา

ให้การศึกษาที่ดีชี้ทางเดินที่ดีให้

32.  ต้องเป็นลูกที่ดี   คือ  เชื่อฟังในคำสั่งสอนที่ดีมีเหตุผล    มีความกตัญญู  เคารพนับถือบิดามารดา

และญาติผู้ใหญ่  ชี้แนะบิดามารดาถ้าท่านมีความคิดเห็นไปในทางที่ผิด  หรือท่านหลงผิด  หรือ

ท่านเดินทางผิด

33.  ต้องมีอาชีพที่ดี  คือ  ประกอบอาชีพที่สุจิต  เพื่อเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัว

34.  รู้จักให้อภัย  คือ  เมื่อมีผู้กระทำผิดต่อตน  แล้วเค้าได้กล่าวแสดงความเสียใจ  หรือ  ขอภัยต่อตน

ตนควรให้อภัยไม่ผูกใจเจ็บ

คลิกอ่านที่นี่ 

คลิกอ่านที่นี่ 

คลิกอ่านที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทสวดมนต์และทำนองสรภัญญะ 2

บ่วงกรรม

กามคืออะไร